Slovníček pojmů

Akontace

Akontace má svůj původ v italském a conto tzn. na účet. Akontací se rozumí částečná platba předem. Často se také můžeme setkat s pojmem nevratná záloha. Akontace se nejčastěji využívá u leasingu nebo splátkového prodeje.

Setkáváme se s několika druhy akontace:

 • U hypotečního a stavebního spoření – zde akontace označuje část ceny nemovitosti, kterou klient hradí ze svých vlastních prostředků.
 • U splátkového prodeje – zde se pod akontací rozumí určitá část z celkové ceny zboží. Zbývající část pak klient splácí v jednotlivých splátkách.
 • Nulová akontace – v tomto případě klient nemusí platit žádnou peněžní částku předem.

Amortizace

Amortizace v různých oborech označuje rozdílné pojmy. S amortizací se můžeme setkat v ekonomii, právu nebo při splácení dluhu.

Ekonomie

Amortizace znamená v ekonomii odpis majetku. Využíváním pracovních prostředků při provozu a výrobě, docházím k jejich opotřebení. Amortizace vyjadřuje právě toto snižování hodnoty.

Právo

V právu se výraz amortizace spojuje s umoření listiny. To je proces, při kterém je listina (cenný papír, doklad atd.) prohlášena za úředně neplatnou.

Finance

Ve finanční oblasti označuje amortizace splacení dluhu nebo také umoření dluhu, a to prostřednictvím pravidelných splátek, které jsou vyšší než úrok. Jde o pravidelné snižování dluhu stejnou částkou.

Anuitní

Pojem anuitní je spojen se splátkou. Anuita je pravidelná splátka úvěru. Nejčastěji tato splátka bývá v měsíčním intervalu. Anuitní splátka je složena ze dvou částí – úmoru, který představuje splátku jistiny a úroku, který je odměnou za půjčení peněz. Jistina představuje částku, o kterou se snižuje dluh. V průběhu splácení se mění poměr mezi úmorem a úrokem. Na začátku převažuje úrok, který se v průběhu času neustále snižuje.

Avalista

Avalista neboli směnečný ručitel je osoba, která se svým podpisem zaručuje, že věřitel po něm může vyžadovat plnění závazku stanoveného směnkou, a to v případě, že tyto závazky neplní přímo sám dlužník. Avalista může být přímý nebo nepřímý. Přímý se zavazuje přímo za směnečného dlužníka, nepřímý se zavazuje se za jinou osobu, která je nepřímým dlužníkem. Osoba, za kterou se avalista zavazuje se označuje pojmem avalát.

Cílem tohoto ručení je posílit základní směnečné závazky osoby, která je směnkou vázaná.

Čisté investice

Čistá investice se vypočítá jako rozdíl mezi hrubými investicemi a odpisy. Čisté investice spadají pod hrubé investice, které zpravidla slouží k rozšíření výrobní kapacity. Výše čistých investic je důležitá pro posuzování stavu podniku. Pokud čisté investice dosahují kladných hodnot, tak to znamená že podnik je ve fází růstu. Záporné hodnoty je znakem toho, že společnost nemá dostatečné finanční prostředky na vylepšení výrobních prostředků a organizace je tak ve stavu krize a hrozí jí úpadek. Nulové hodnoty značí jednoduchou reprodukci dlouhodobého majetku.

Hlavním zdrojem pro čisté investice je zisk z prodeje služeb a zboží a také základního kapitálu.

Hrubá marže

Hrubá marže je jeden ze základních ukazatelů ziskovosti. V obchodě je hrubá marže stanovena jako rozdíl mezi objemem tržeb a náklady na prodané zboží, respektive se jedná o rozdíl mezi tržbou za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků. Hrubá marže patří k základním ukazatelům ziskovosti.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je jeden z druhů krátkodobých úvěrů, který je zajištěn zástavou movitých věcí. K nejčastějším zástavám patří cenné papíry, drahé kovy nebo šperky. Lombardní úvěr je poskytován až do výše tržní ceny zástavy. Tato zástava (lombard) slouží jako ochrana před situací, kdy klient úvěr řádně nesplácí. V těchto případech může banka lombard prodat a utržené peníze použít k úhradě úvěru.

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace označuje všechny legální možné prostředky využívané pro snížení daní. Daňová optimalizace zahrnuje kroky jako daňové slevy, tvorbu opravných položek a rezerv nebo zakládání offshore společností.

Depreciace měny

Depreciace znamená oslabení určité měny vůči jiné zahraniční měně. Dochází ke snížení měnového kurzu domácí měny. Depreciace měny vzniká působením tržních sil nabídky a poptávky. Depreciace měny de facto znamená, že si lidé za stejnou množství koupí méně jednotek vybrané zahraniční měny. Např. kurz eura je 26 CZK/EUR a změna na 27 CZK/EUR představuje oslabení (depreciaci) koruny vůči euru. Depreciace způsobuje dražší import, a naopak levnější export. Depreciace je pozitivní, pokud očekáváme příjem ze zahraničí, kdy dostaneme více peněz. Negativní efekt má naopak v okamžiku, kdy provádíme platbu v cizí měně a musíme tak vynaložit větší finanční prostředky. Opakem depreciace je apreciace.

Devalvovat

Devalvovat nebo také oslabovat domácí měnu vůči zahraniční. Původně devalvace označovala snížení zlatého obsahu krytí měnové jednotky. K devalvaci dochází v systému úředně stanovených kurzů. Devalvace vede ke zlevnění vývozu do zahraničí, a naopak zdražuje importované zboží. Devalvace se využívala v minulosti pro podporu exportu a vylepšení bilance zahraničního obchodu. Ve zkratce lze říct, že kurz domácí měny klesá a kurz cizí měny roste. Vlády se k devalvaci uchylují v případě pasivní platební bilance. Opakem devalvace je revalvace.

Dezinflace

Dezinflace znamená dočasné zpomalení tempa růstu inflace. Míra inflace dosahuje nižších hodnot než v předchozím období. Dezinflace většinou neznamená začátek zpomalování ekonomiky a změny cen. Vzniká například restriktivní měnovou politikou centrální banky. Dezinflace je považována za známku dobrého stavu ekonomiky a je chápána jako pozitivní jev.

Diverzifikace

Diverzifikace je rozložení rizika. Tento pojem je spojován investičním portfoliem, kdy diverzifikace snižuje riziko celkové ztráty. Investoři při diverzifikaci rozkládají své finance do většího množství investic, aby minimalizovali případnou ztrátu. Diverzifikace vyvažuje to, že pokud jedna z investičních oblastí zažije propad, ostatní investice by tento propad měly vyvážit. Diverzifikaci lze uplatňovat napříč odvětvími nebo investičními příležitostmi. Opakem diverzifikace je investování pouze do jedné investice, tzv. sázka na jednu kartu.

Dividenda

Dividenda představuje výnos, který investor obdrží za své akcie. Dividenda je vyplacený podíl na zisku podniku, který vyplývá z vlastnictví cenného papíru (akcie). O výplatě dividend rozhoduje valná hromada společnosti. Dividendy jsou vyplaceny zpravidla v podobě pevné částky, která připadá na jednu akcii.

Dohadné účty

Dohadné účty jsou využívány pro účtování dohadných položek, a to aktivních nebo pasivních. Na takovéto účty účtujeme závazky nebo pohledávky, u kterých není např. známá přesná výše nebo k nim chybí patřičný doklad. Typickým příkladem jsou nevyfakturované dodávky nebo pohledávky za pojišťovnou, kde není známa částka pojistného plnění.

Hrubé investice

Hrubá investice je částka, kterou společnost vydá za určité období na nákup investičního majetku. Hrubá investice se vypočítá jako součet čistých investic a restitučních investic. Restituční investice jsou často označovány také jako obnovovací investice.

Ebit

EBIT je zkratka pro anglický pojem Earnings Before Interest and Taxes. Česky tedy zisk před úroky a zdaněním. Tento ukazatel, na rozdíl od EBITDA, v sobě nezahrnuje odpisy a amortizaci. Je měřítkem provozního zisku před odečtením úroků a daní.

Výpočet EBIT a EBITDA je téměř stejný. Ve výpočtu EBIT však vynecháváme zmíněné náklady na odpisy a amortizaci. Díky tomu je EBITDA je vždy vyšší než EBIT.

Ekonomicky zisk

Ekonomický zisk stanovuje celkový výnos kapitálu ponížený o náklady na kapitál. V porovnání s účetním ziskem, kde se od výnosů odečítají účetní náklady, jsou v ekonomickém zisku také odečteny náklady ušlých příležitostí (tzv. oportunitní náklady). Jejich typickým příkladem jsou úroky z vlastního kapitálu vlastníků, a to včetně odměn za riziko. Vzorec pro výpočet ekonomického zisku je EZ = výnosy – skutečné náklady – náklady obětované příležitosti.

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je osoba s povolením od České národní banky, která ji umožňuje poskytovat investiční služby vyjmenované v Zákoně č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Investiční zprostředkovatel při své činnosti přijímá a předává pokynu o cenných papírech. Má však zakázáno přijímat od svých klientů jakékoliv peníze nebo jiné investiční instrumenty.

Investiční zprostředkovatel může předat pokyny pouze následujícím osobám a subjektům:

 1. bance,
 2. obchodníkovi s cennými papíry,
 3. zahraniční osobě, která má sídlo v členském státě Evropské unie a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 a 2,
 4. organizační složce zahraniční osoby, která má povolení podle § 28 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 5. investiční společnosti,
 6. investičnímu fondu, nebo
 7. zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet a vydávat své cenné papíry fondu kolektivního investování v České republice.

Investičního zprostředkovatelé mohou provozovat tuto činnost pouze po prokázání své odbornosti a musí být zaregistrování u České národní banky.

Jistina

Jistina je částka peněz, které byla zapůjčena nebo která tvořila vklad. K jistině se následně připisují úroky, které jsou odměnou za poskytnutí peněz. Jedná se vlastně o částku, kterou si dlužník vypůjčil a pravidelně ji splácí. Do jistiny se nezapočítávají ani úroky a poplatky.

Při samotném splácení úvěru se jistina snižuje o splátku, která se nazývá úmor.

Kapitál

Kapitál lze nejjednodušeji vyjádřit jako peníze, které tvoří další peníze. V odborné definici označuje kapitál člověkem vyrobené prostředky (statky), které neslouží k okamžité spotřebě, ale vstupují do další výroby, aby dosáhl zisku nebo budoucího vyššího výnosu.

Kapitál lze rozdělit na několik skupin:

 • Dle vlastnictví
  • Vlastní – pochází od vlastníků společnosti
  • Cizí – zapůjčené zdroje
 • Dle způsobu získávání
  • Vnější – kapitál pochází od vlastníků nebo subjektů mimo podnik
  *Vnitřní – podnik kapitál vytvořil svou činností
 • Dle doby použitelnosti
  • Trvalý – je k dispozici neomezeně dlouhou dobu
  • Dočasný – doba užívání je omezena a dále dělí na krátkodobý (do 1 roku) a dlouhodobý (nad 1 rok)
 • Další rozlišení
  • Finanční – hotovost, cenné papíry, pohledávky atd.
  • Reálný – budovy, materiál, stroje, licence atd.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je obchodní společnost se dvěma druhy společníků – komplementáři a komnadisty. Komandista ručí za závazky firmy jen omezeně do výše svých nesplacených vkladů a komplementář pak neomezeně a celým svým majetkem.

Komanditista zastává ve společnosti stejné postavení jako společník v s.r.o. Má právo nahlížet do účetnictví společnosti a kontrolovat údaje. Komplementář par společnost vede

Zisk nebo případná ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak, tak se zisk nebo ztráta dělí na polovinu mezi společnost a komplementáře.

Obchodní firma

Obchodní firma je jedním ze základních pojmových znaků podnikání. Obchodní firma označuje název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Obchodní firmy a jejich právní úprava se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, a konkrétně ustanovením § 423 odst. 1. Sb. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.

Obchodní majetek

Obchodní majetek nalezneme v účetnictví a daňové evidenci. Pod obchodní majetek spadá majetek, který je ve vlastnictví podnikatele a který využívá pro svou podnikatelskou činnost. V případě právnických osob je to veškerý majetek. Obchodní majetek je jak dlouhodobý, tak krátkodobý. Dále sem patří hmotné i nehmotné věci, souhrn pohledávek a dalších finančně ocenitelných hodnot. Fyzické i právnické osoby jsou povinny vést evidenci tohoto majetku.

Provozní kapitál

Provozní kapitál je často označovaný také jako pracovní kapitál. Jedná se o oběžná aktiva společnosti a skládá se především z krátkodobých pohledávek a zásob. Tento kapitál je vázaný v oběžném majetku a neustálé cirkuluje. Vyšší provozní kapitál znamená pro firmu větší finanční zátěž. Provozní kapitál je často pokryt z provozních úvěrů a krátkodobých závazků. Čistý provozní kapitál je pak rozdíl krátkodobého kapitálu a krátkodobých závazků.

Rizikový kapitál / venture kapitál

Rizikový neboli rozvojový kapitál anebo také venture kapitál slouží k financování soukromých růstových podniků, a to navýšením základního jmění. Venture kapitál je určitá forma partnerství mezi podnikatelem a investorem.

Rizikový kapitál se využívá pro zahájení činnosti společnosti, její rozvoj, expanzi nebo odkup celé společnosti. Investor v tomto případě získává podílí na základním kapitálu společnosti formou akciového kapitálu nebo kmenových akcií. Investor tak přímo vstupuje do základního jmění firmy. Zavedeným modelem je také to, že se investor stává menšinovým podílníkem s právem veta ve vybraných zásadních rozhodnutích.

Venture kapitál je ze strany investora forma dlouhodobé investice. Investiční období je většinou v rozmezí 3-5 let, ale někdy i déle. Častou podmínkou pro vstup rizikového kapitálu bývá transformace společnosti na akciovou.

Rizikový kapitál zpravidla využívají malé a střední podniky, které mají stále ještě velmi malou šanci na získaní bankovního úvěru pro financování svého růstu.

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování ustavuje právní vztah mezi zájemci a třetí osobou. Touto smlouvou se zprostředkovatel zaváže vůči zájemci, že mu za provizi, umožní a zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zprostředkovatel svou činnost vykonává vždy jednorázově. Výsledkem jeho činnosti je uzavření vybrané smlouvy. Provize je pak zprostředkovateli vyplácena právě po uzavření této smlouvy. Výplatu provize lze také domluvit pouze na zprostředkování příležitosti, a ne na samotný podpis smlouvy.

Škálovatelnost

Škálovatelnost označuje vlastnosti na základě, kterých můžeme rozlišit vlastnosti systému, sítě nebo procesu. Škálovatelnost je schopnost navýšit vybrané parametry v případě, že taková skutečnost nastane.

Validita

Validita obecně označuje platnost. Může se jednat o platnost argumentu, dokumentu nebo vědeckého postupu.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál nebo tako vlastní jmění je kapitál, který vlastní majitelé společnosti. Vlastní kapitál nese hlavní podnikatelské riziko. Podíl vlastního kapitálu je ukazatelem finanční jistoty podniku. Vlastní kapitál se se mění v závislosti na hospodářském výsledku v daném časovém období. V případě, kdy podnik dosahuje zisku, tak vlastní kapitál společnosti roste. Pokud je podnik ve ztrátě, tak vlastní kapitál klesá. Výše vlastního kapitálu zejména budí dojem solidního partnera.

Vlastní kapitál se pak dělí na:

 • Základní kapitál – peněžní i nepeněžní vklady společníků.
 • Kapitálové fondy – kapitál získaný mimo společnost, ale nejedná se o cizí kapitál. Typickým příkladem je rozdíl mezi prodejní cenou akcií a jejich hodnotou při koupi.
 • Fondy ze zisku – rezervní fond a ostatní zákonem stanovené fondy.
 • Nerozdělený zisk – zisk po stržení daní, který není rozdělen mezi majitele. Používá se k dalšímu podnikání.

Vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento, známé také pod zkratkou IRR (internal rate of return), označuje rentabilitu projektu během jeho životního cyklu. Tento ukazatel se používá zejména při hodnocení návratnosti investice. Investoři musí zhodnotit, jestli vynaložené počáteční prostředky mají smysl a jsou *zainvestovány efektivně. Typickým příkladem je minimální míra výnosu, kterou si investor sám stanovil a nechce jít pod její hranici. Pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než tato stanovená hranice, má investice smysl a naopak.

Výnosová křivka

Výnosová křivka je vztah mezi výnosem a časem do doby spotřeby. Znázorňuje to, jak se mění úrokový výnos v závislosti na době splatnosti. Křivka má obvykle rostoucí charakter, tzn. že s rostoucí splatností roste i výnos.

Tvar výnosové křivky se odvíjí od očekávaných změn krátkodobých úrokových měr, regulovaných Českou národní bankou. Rostoucí tvar výnosové křivky je především dám tím, že investoři požadují u dlouhodobých investic vyšší výnos do splatnosti. Setkat se můžeme i s klesající křivkou.

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina je jedním ze základních dokumentů při zakládání společnosti s ručením omezeným. Zakladatelská listina je právní dokument, který má formu notářského zápisu. Sepsání této listiny dochází k založení obchodní společnosti. Zakladatelská listina se sepisuje, pokud společnost zakládá pouze jedna fyzická osoba. Jestli je zakladatelů více, sepisuje se společenská smlouva, která má stejné podstatné náležitosti jako zakladatelská listina. Zakladatelská listina se řídí zákonem o zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

V zakladatelské listině musí být uvedeny tyto náležitosti:

 • obchodní jméno firmy

 • sídlo společnosti

 • přesný počet společníků a jejich způsob jednání za společnost

 • výše základního kapitálu a forma jeho splacení

 • výše vkladů jednotlivých společníků

 • nepeněžité vklady

 • informace o jednatelích a členech dozorčí rady

 • správce dokladu

 • náklady spojené se založením společnosti